ÕPPE KVALITEEDI TAGAMINE

Kinnitatud Volmari Selts üldkoosolekul 1.09.2022.a.

Kooli tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1.ÜLDSÄTTED

 • Volmari Selts’i (registrinumber 80553055) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on „Pilliait“ (edaspidi kool), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
 • Kool pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
 • Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel õppuritega juhindume väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. ÕPPEKAVA KVALITEEDI TAGAMINE

 • Õppekava koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja kutsestandarditest.
 • Kooli õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
  • õppekava nimetus;
  • õppekava eesmärk, õpiväljundid, hindamine;
  • õppe kogumaht ja kestus;
  • õppe sisu;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
 • Õppekava koostamisel on lähtutud rahvakultuurist ja selles osalejate vajadustest. Väliskeskkonna muutustel teeb kool õppekavas muudatusi vastavalt nõudlusele. Iga aasta vaadatakse õppekava läbi.
 • Kool teeb kättesaadavaks koolituse õppekava kodulehel.

3. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMINE

 • Kool viib läbi koolitusi õppetöökojas, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
 • Kooli õppematerjalid on paberkandjal ja/või elektroonilised.
 • Koolitusgrupi suurus sõltub eesmärgist tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

4.KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMNE

 • Õpetajad omavad kõrgemat haridust ja/või on aktiivselt tegutsevad õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised edasi andma.
 • Õpetaja annab peale koolituse lõppu tagasisidet koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta kooli juhtkonnale.

5.KOOLITUSTE KVALITEEDI TAGAMINE

 • Peale koolitustsükli lõppu tehakse kooli tegevuse ja õppekava läbiviimise analüüs.
 • Koolitusprotsessi ajal laekunud kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest, avaldajale sobival viisil. Ettepanekuid ja kaebusi menetleb koolitusefirma tegevjuht , kaasates asjasse puutuvaid isikuid.
 • Asjalikud ettepanekud võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.

6. KOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

 • Kool küsib peale iga koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt. Saadud tagasisidet analüüsib kooli juhtkond ning kasutatakse selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
 • Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.