PILLIAIT KOOLI ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Kinnitatud Volmari Seltsi üldkoosolekul 1.09.2022.a.

1. Üldsätted

 • Rahvamuusika pillide kooli „Pilliait“ (edaspidi Kool) õppekorralduse alused on kooli läbiviimist ja vormi reguleeriv dokument.
 • Õppekorralduse alused lähtuvad ettevõtte Volmari Selts juhataja käskkirjaga kinnitatud õppekavast, Täiskasvanute koolituse seadusest ja sellega piirnevatest õigusaktidest ning koolituse kvaliteedi tagamise alustest.

2. Koolis õppimise kord

 • Kooli õppevorm on mittestatsionaarne. Õpe toimub koolituspäevadena, millele lisandub iseseisev töö kodus.
 • Koolitunni pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
 • Koolis õppimine eeldab õppurilt iseseisvat kodust tööd.

3. Kooli korraldus

 • Kooli registreerumine toimub registreerumisvormi täitmisel kodulehel http://www.pilliat.com või e-posti pilliatoy@hotmail.com kaudu.
 • Õppekava loetakse läbituks, kui õppekava kursuste lõputööd on esitatud.
 • Koolituse kvaliteedi kontrollimiseks ja ettepanekuid muutmiseks kontrollitakse anonüümse veebipõhise tagasiside vormiga peale iga kursuse läbimist igalt osalejalt (vabatahtlik).
 • Kui õppijal ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirjaga või telefoni teel.
 • Koolil on õigus kursuse mittetäitumisel kool ära jätta või kooli toimumine edasi lükata kuni grupi täitumiseni.
 • Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel.

4. Õppemaksu tasumise kord

 • Koolituse eest tasumine toimub osalejale esitatud arve alusel. Arve saadetakse e-mailiga. Arve esitatakse tasumise tähtajaga enne kooli algust.
 • Kursuse arve tasumise tähtaeg on 7 päeva. Erandina on võimalik tasuda poolaasta asemel kuu põhiseid arveid.
 • Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Õppetasu ei tagastata, kui koolitatav teavitab mitteosalemisest koolituspäeval.
 • Koolituse ära jäämisel korraldajast tulenevatel põhjustel tehakse statsionaarne koolituspäev kooskõlastatult õppijatega järgi või makstakse koolituse tasu tagasi.

5. Koolis õppija

 • Koolis õppija on isik, kes on registreerunud, saanud kinnituse kooli vastuvõtmisest ja õpib õppekava alusel.
 • Õppuril on koolits järgmised õigused ja kohustused.
 • Õppija õigused:
  • enne koolis õppima asumist tutvuda koolitusasutuse õppekorralduse, õppekavaga ning saada täiendavat informatsiooni koolituse kohta;
  • esitada omapoolseid soove õppekavas sarnaste pillide valmistamiseks;
  • õppijal on õigus lisatundidele kooskõlastatult õpetajaga, aga lisatasu eest;
  • lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
  • saada täienduskoolituse lõpetamisest tõendav dokument;
  • põhjendatud puudumise korral õpetajaga kokkuleppel teha tunde järgi.
 • Õppija kohustused:
  • täita koolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid kontakttunnis kui ka iseseisvas töös;
  • järgida üldtunnustatud viisakuse ja käitumisnorme;
  • koolitusest osalemisest loobumisel teatada sellest esimesel võimalusel, vähemalt 3 päeva enne koolitust;
  • esitada koolitusele registreerumisel registreerumisvormil tõesed andmed (osaleja ees- ja perekonnanimi, e-post, telefon, osaleja isikukood, arve tasuja)

6. Kooli korraldus

 • Koolis õppimine toimub kursustena septembrist mai kuu lõpuni (3 aastat)
 • Koolituse alusdokumendiks on õppekava.
 • Koolituse õppekava kirjeldus sisaldab järgmiseid andmeid:
  • õppekava nimetus;
  • õppekava eesmärk;
  • õppekava täitmise tingimused;
  • õppekava kogumaht, tunni sisu, iseseisev töö;
 • Kooli kodulehel Pilliait.com tuuakse koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni õpi- ja töökogemuse kirjeldus.
 • Kinnitatud koolituse õppekava avalikustatakse kodulehel.

7. Koolituse lõpus väljastatav tunnistus

 • Koolitusel osalenule väljastatakse tunnistus või tõend õppe mahust mittetäieliku läbimise korral.
 • Tunnistus koolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati tulemuste saavutatust ja koolitusel osaleja on need saavutanud. Saavutust hinnatakse läbi praktiliste harjutuste ja kursuse lõputöödes.
 • Vastava märkega tõend koolitusel osalemise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 • Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse järgmised andmed:
  • koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
  • koolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
  • majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  • õppekava nimetus;
  • koolituse toimumise aeg ja maht;
  • tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
  • tõendi või tunnistuse number;
  • koolitajate nimed.
  • tunnistusel märgitakse ka omandatud oskused ja esitatud kursuste lõputööd (pillid). Tunnistus ja tõend allkirjastatakse koolitaja (koolituse läbiviija) poolt. Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse täienduskoolituse läbinud isikule duplikaat.