ÕPPEKAVA RAHVUSLIK PILLIEHITUS

Kinnitatud Volmari Selts üldkoosolekul 1.09.2022.a.

1.ÜLDSÄTTED

 • Kooli nimi on Pilliait. Kooli missiooniks on Eesti traditsioonilise pilliehituse õpetamise läbi luua pillimeistrite juurdekasvu ja propageerida läänemeresoome käsitööd.
 • Kooli õppekava on kooskõlas erakooliseaduse, huvikooliseaduse, täiskasvanute koolituspõhimõtetega ning huviharidusstandardiga.
 • Kooli õppekava määrab kindlaks õppe sisu, õppe-eesmärgid ja ajalise kestvuse.
 • Õppekava on kinnitatud koolipidaja Volmari Selts’i üldkoosolekul, 01. septembril 2022.a.

2.ÕPPEKAVA RAAM-MÕISTED

 • PILLIAIT – huvikool, mille eesmärgiks ja sisuks on Eesti traditsioonilise pilliehituse ja -puukäsitöö oskuste õpetamine.
 • Rahvuslik pilliehitus – õppekava, mille sisuks on meie esivanemate oskuste kogum rahvamuusika pillide ehitamisel. Alles 20. sajandi alguseks kujunesid välja tunnustatud pillimeistrid, kes on loonud suure hulga rahvamuusika pille, mis on saanud järgnevatele eeskujuks ja meie õppekava sisuks.
 • Rahvamuusika pillid – kannel, viiul, lõõtspill, talharpa, molpill, jauram, lokk, kilk, jne.
 • Traditsiooniline puukäsitöö – ainelise pärimuskultuuri see osa, mis hõlmab traditsioonilisi läänemeresoome puukäsitöö võtteid koos kultuurilise taustaga.

3.ÕPPEKAVA EESMÄRK

 • Kooli eesmärgiks juurde kasvatada rahvamuusika pillide meistreid, luua nende pillide ehituslik täiustumine läbi kaasaegsete teadmiste akustikast, puidust ja tema töötlemisest.
 • Kooli ülesandeks on õppurite loomevõimete avamine ja kavakindel arendamine.
 • Kooli õppetöö sisuks on peamiselt läänemeresoome pilliehituse traditsioonide tundmaõppimine, nende taasesitamine ja väärtustamine. Õpilastele võimaldatakse tislerite töö elementaaroskuste kõrval süveneda pärimusliku puukäsitöösse.

4.ÕPPEKAVA PÕHIMÕTTED

 • Õppekava on jagatud kursusteks (õppeaastateks), mis on jagunevad ainekavadeks.
 • Koolielu reguleerivaid igapäevaseid reegleid kujundavad õpperühmad ja õpetajad üheskoos.
 • Õppetöö ülesannetel peetakse silmas igaühe võimekust, kus kooli ülesanne on ka suunata õpilast kujundama välja oma isikupära.

5.METOODILISED PÕHIALUSED

 • Rahvusliku pilliehituse õppimisel on keskne osa käeliste oskuste omandamine ja isikupära arendamine loovaks tegevuseks. Omandatud oskused võivad jääda hobitegevuse valda, saab minna erialasele tööle või avada oma ettevõtlus.

6.ÕPPEKAVA ÜLESEHITUS

 • Õppekava nimetus on Rahvuslik pilliehitus (432 kontakttundi), kestvusega 3 kursust, aastat.
  Õppekava jaguneb ainekavadeks:

  • Tervikpuu pillide ehituses ja käsitöös, 144 tundi
  • Rahvuslikud liimitud keelpillid, 144 tundi
  • Lõõtspillide ehitus, 144 tundi

7.ÕPPEPROTSESSI HINDAMINE

Hindamine on osa kooli õppeprotsessist. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ja millised on hindamiskriteeriumid.

Hindamise alused on:

 • omandatud erialased oskused;
 • individuaalne areng ja tulemuslikkus;
 • lõputööna esitatud pillid ja muu puukäsitöö;
 • töökus.

8.KOOLI ÕPPEKORRALDUS

Õppetöö toimub õppekava „Rahvuslik pilliehitus“ alusel. Õppekava on jagatud ainekavadeks, milles on määratud kontakttundide arv. Kool eeldab ligikaudselt samas mahus tehtavat individuaalset kodutööd.

9.ÕPPETÖÖ VORMID

 • Õppetöö vormid koolis on järgmised:
 • Ainekava kursused kuni 6 liikmeliste gruppidena;
 • Kontakttunnid tehakse grupitööna juhendamisel;
 • Iseseisev kodune töö kursuse ülesande teostamisel.
 • Kool võib kursusi läbi viia töökojas, kus on piisav sisseseade ja tagatud ohutus.

10. ÕPPEPLAAN

 • Töö koolis toimub 4 kuni 8 tunnise õppepäevadena, mis tööpäevadel on õhtusel ajal ja puhkepäevadel päevasel ajal. Õppetund on pikkusega 45 minutit, millele järgneb puhkepaus 15 minutit.
 • Kogu õppekava läbimisele kulub 432 tundi ja jaotub 3 õppeaastale. Õppeaasta algab septembris ja lõppeb mai lõpuga.
  Kooli lõputunnistuse saamiseks tuleb esitada õpilase omal valikul lõputööna pill või pillid ainelise pärimuskultuuri valdkonnast, millega oleks parimal moel näidatud oma õpinguga omandatud oskused.

11. RAHVUSLIKU PILLIEHITUSE ÕPPEKAVA AINEKAVAD

Tervikpuu pillide ehituses ja käsitöös
Kursus I Tervikpuu pillide ehituses ja käsitöös 144 tundi
1.Ainekava Märja puu töötlemine 48 tundi
Õppur teeb käsitööna valmis terviklikust märjast puust lusika, küübi, ummiknõu, kausi, jne
Tehtud tööd kaunistab puidulõike või põletustehnikas.
2.Ainekava Traditsiooniline puidu painutamine 48 tundi
Õppur valmistab painutatud kerega tarbenõud nagu vakk, kandik, jne.Tehtud tööd kaunistab puidulõike või põletustehnikas.
3.Ainekava Traditsioonilisel viisil valmistatud kannel 48 tundi
Õppur valmistab:
1. traditsioonilisel viisil õõnestatud kõlakastiga kandle 6 kuni 12 keelsena.2.  Talharpa, õõnestatud kõlakastiga.
Lisab pillile kaunistused.
Iseseisev töö

144 tundi

Oskused Õppur on omandanud märja ja kuiva puu töötlemise käsitöö võtetega ja nende võtete piires valmistanud pilli puitosa, oskab kandleid keelestada ja häälestada. On omandanud oskuse jõhvidest keelte kasutamisel pillidel. Lisaks on valminud rida tervikpuu sarja kuuluvaid tarbeesemeid.
Hindamine Hinnatakse pilli kõlaomadusi, välimust. Muude tarbeesemete puhul hinnatakse õiget valmistusviisi, proportsiooni ja kaunistamist.
Rahvuslikud liimitud keelpillid
Kursus II Rahvuslikud liimitud keelpillid 144 tundi
1.Ainekava Tisleri käsitöö õpe 96 tundi
Õppur teeb käsitööna valmis traditsioonilised laudnõud.
Valmistab lihtsama talumööblit omal valikul.Tehtud tööd kaunistab puidulõikega ja viimistleb.
Tisleri masinatööde algõpe
2.Ainekava Tisleri võtetega pilli ehitus 48 tundi
Õppur valmistab rahvakandle vähemalt 42 keelelise viisiosaga ja kolme koostatud valmis duuriga.
Õppur omandab traditsioonilised viimistlusviisid ja materjalid pilliehituses.Tehtud pilli kaunistab puidulõike, intarsia või põletustehnikas.
Oskused Õppur on omandanud tisleri käsitöö võtted ja masinatöö oskused.
Iseseisev töö

144 tundi

Hindamine Hinnatakse pilli kõlaomadusi, disaini ja kaunistusi. Kursusel valminud mööblis hinnatakse traditsiooni, ergonoomikat, kaunidust.
Lõõtspillide ehitus
Kursus III Lõõtspillide ehitus 144 tundi
1.Ainekava Lõõtspillide erinevad konstruktsioonid 24 tundi
Teoreetiline auditoorne õppevorm. Lõõtspillide ehitusest üldiselt ja Teppo tüüpi lõõtspilli eripära.
Lõõtspilli materjalid. Lõõtspillide häälestused.
Teppo tüüpi lõõtsa valmistamine 120 tundi
Õppur valmistab Teppo tüüpi lõõtspilli.
Oskused On omandatud üldised oskused lõõtspillide ehituses ja valminud Teppo tüüpi lõõtspill
Iseseisev töö

144 tundi

Hindamine Hinnatakse valminud lõõtspilli puutöö täpsust, kaunidust ja häälestuslikku kõla.